Skip to main content

Regular a Mapanka iti Kangrunaan a Mangipaay iti Panangaywan Kenka

Ti Tinawen a Panagbisita Para iti Salun-at ket tinawen nga ipapan iti kangrunaan a mangipapaay iti panangaywan kenka (PCP). Dayta ket tapno makaaramid ken mapabaro ti personal a plano ti salun-atmo. Makatulong daytoy a plano tapno malapdan ti sakit. Tandaanam a daytoy a panagbisitam para iti salun-atmo ket saan a panangeksamen manipud ulo agingga iti saka. Ti plano ti salun-atmo ket masakupanna ti tinawen a panagbisitam ken awan ti bayadam.

Mabalin a pagpiliennaka ti provider-mo no kayatmo ti virtual wenno agtungtongkayo iti telepono. Ti virtual a panagbisita ket maaramid bayat a komportable ken natalgedka iti pagtaenganyo. Palubosannaka nga agaramid iti katalgedan a desision para kenka ken iti pamiliam.

Asino ti mangaramid iti Tinawen a Panagbisita Para iti Salun-at?

Dagiti PCP a mangaramid kadagitoy a panagbisita ramanenna dagiti:

 • Doktor
 • Nars
 • Katulongan ti doktor
 • Espesialista a nars ti klinika
 • Dadduma a propesional mainaig iti salun-at 

Ania ti panagbisita babaen ti telepono? Dagitoy a virtual a panagbisita ket: 

 • Maysa nga apoyntment ti bukodmo a PCP
 • Nakompleto babaen ti mikropono ken/wenno kamera ayan ti mobile a ramitmo, kompyuter wenno tablet   
 • Maysa a naingel a wagas tapno mapaliiw ti salun-atmo ken piam

Ania ti itugotmo ti dayta a pangbisita?

Itugotmo dagiti sumaganad:

 • Ti kompleto a Health Risk Assessment-mo
 • Ti kompleto a listaan dagiti panagagasmo (ramanen daytoy ti bitamina ken dagiti agas a magatang uray awan reseta)  
  • Mabalin met nga itugotmo dagiti botelia ti agasmo tapno makita dayta ti doktor
 • Listaan ti dua wenno tallo a kangrunaan a kayatmo nga ammuen wenno isaludsod iti doktor
 • Ibagam ti doktormo no adda damagmo maipapan iti memoriam wenno iti nakaro a kondision iti salun-at (kas ti diabetes, sakit ti puso, wenno depresion)
 • Tapno maksayan ti pakadandanagam, nasayaat no mangikuyogka iti kapamiliam wenno gayyemmo no mapanka iti apoyntment

Ania ti Ekspektarem

Bayat ti damo Tinawen a Panagbisita Para iti Salun-atmo, ti kangrunaan a mangipapaay iti panangaywan kenka ket mangaramid iti plano para iti salun-atmo ken posible a maaramid pay ti sumaganad:

 • Kitaenda ti katayagmo, timbang, presion ti dara, ken dadduma a rumbeng a marukod
 • Tingitingenda dagiti posible a makadangran iti salun-at kas iti posible a pannadunor, peggad gapu iti ugali, ken dagiti madagdagus a panagkasapulan iti salun-at.
 • Ammuenna dagiti kabaelam nga aramiden ken ti kinatalgedmo
  • Mabalin a ramanen daytoy ti eksamenasion para iti tuleng ken ti posibilidad ti pannakatumba
  • Ti kangrunaan a mangipapaay iti panangaywan kenka masapul met a tingitingenna no kabaelam nga aramiden dagiti inaldaw nga aktibidad (kas iti panagdigos ken panagsukat)
 • Ibagam ti medikal ken mental a pakasaritaan ti pamiliayo
 • Agaramidka iti listaan dagiti agdama a mangay-aywan kenka ken dagiti panagagas kas kadagiti naireseta nga agas ken dadduma a tomtomarem
 • Eksamenasion para iti mental a salun-at
 • Mangtedda iti rekomendasion iti salun-at kas iti edukasion para iti salun-at ken/wenno serbisio a pammagbaga kas iti no kasano nga isardeng ti panagsigarilio
 • Mangaramidda iti kanayonan nga appointment wenno panagbisita tapno maaramid ti dadduma a posible a kasapulan a serbisio depende iti edad wenno sekso:
  • Dagiti eksamenasion para iti kanser kas iti mammogram, eksamenasion iti bagis, wenno kadagsen ti tulang
  • Rekomendasion a mapan iti laboratorio tapno maasikaso dagiti agsublisubli a kondision kas iti angkit wenno diabetes
Ikontak Dakami

Kasapulam ti tulong? Addakam ditoy para kenka.

Awagandakami
Naudi a Napabaro Idi: 12/4/2020
On April 22, 2024, UnitedHealth Group issued a press release, providing an update on the Change Healthcare cybersecurity incident that occurred on Feb. 21, 2024. Given the size of the data impacted, the investigation to determine whose data is impacted is expected to take several months. UnitedHealth Group believes this situation will impact “a substantial proportion of people in America” and is offering immediate credit monitoring and identity protection services, as well as a dedicated contact center to address questions. Visit Change Healthcare Cyberattack Support and/or reach out to the contact center at 1-866-262-5342 regarding any questions.

×