Lumaktaw iti kangrunaan a linaon

Glosario ti Medicare

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Apela
- Ti apela ket maysa banag nga aramidem nu madi ka umanamong iti desisyon mi nga ipaidam ti kiddaw para ti pannakasakup dagiti nakareseta nga agas, wenno dagiti bayad para kadagiti agas nga naalamon. Kas pangarigan, mabalin ka nga agdawat ti asug no saanmi a bayadan ti agas a patiem a kasapulam a maawat.

Tiempo ti Tinawen a Panagpalista - Ti naiyasmang nga oras ti tunggal panagtinnag no mabaliwan dagiti kameng ti plano ti salun-at wenno agas wenno agbaliw ti Original a Medicare. Ti Tiempo ti Tinawen a Panagpalista ket mangrugi ti Oktubre 15 inggana Disiembre 7..

Brand Name nga Agas - Ti naireseta nga agas ket naaramid ken nailako ti kumpanya ti parmasia nga original a nasukisok ken nagbalin nga agas. Dagiti brand-name nga agas ket addaan ti pormula ti nakarting a laok a kas ti generic nga bersion ti agas. Ngem, naaramid ken nailako dagiti generic nga agas babaen dagiti mangar-aramid ti agas ken kadawyan a saan nga sidadaan inggana ti kalpasan ti patent ayan ti brand name nga agas nga aggibus.

Catastrophic Coverage Stage - Ti stage ti Benepisyo ti Agas nga Part D nu ayanna nga bayadam ti ababa nga co-payment wenno coinsurance para kadagiti agas kalpasan a sika wenno dadduma a nakualipika a group para kenka ket nakagasto ti $4,950 idi 2017 para masakupan nga agas kabayatan ti masakupan a tawen.

Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) – Ti Federal nga ahensia a mangitited ti Medicare.

Coinsurance - Ti gatas a mabalin a kasapulam a bayadan a kas bingaymo ti bayad kadagiti naireseta nga agas. Ti coinsurance ket masansan a porsiento (kas pangarigan, 20%).

Co-payment – Ti gatad a mabalin a kasapulam a bayadan a kas bingaymo ti bayad ti naireseta nga agas. Ti co-payment ket masansan a nakayasmang a gatad, ngem ti porsiento. Kas pangarigan, mabalin nga agbayad ka ti $10 wenno $20 para ti naireseta nga agas.

Cost Sharing – Ti cost-sharing ket ti gatad a kasapulan a bayadan ti kameng no maawat dagiti agas. (daytoy ket mainayon ti binulan a kangrunaan ti plano.) Iraman ti cost-sharing ti aniaman a kombinasion ti sumaganad a tallo nga tipo ti bayad: (1) aniaman a maikissay a gatad ket mabalin nga suonen sakbay a masakup ti agas; (2) aniaman a natarimaanen a gatad ti “co-payment” a kasapulan ti plano no maawat ti naisalumina nga agas; wenno (3) aniaman a gatad ti “coinsurance”, porsiento ti dagup a gatad a mabayadan para ti agas, a kasapulan ti plano no maawat ti maysa a naisalumina nga agas. Ti “kada aldaw a rate ti cost-sharing” ken maiyaplikar no mangireseta ti doktormo ti basbassit ngem buo a kasapulam ti maysa a bluan ti masakup nga agas para kenka ken kasapulam a bayadan ti co-pay.

Tier ti Cost-Sharing – Kada agas nga adda ti listaan ti masakup nga agas ken adda ti maysa kadagiti tiermi ti cos-sharing. Ti kadawyan, no nangatngato ti tier ti cost-sharing, nangatngato ti bayad ti agas.

Panangamiris ti Masakupan – decision maipapan no masakup ti naireseta nga agas ti plano ken ti gatad, no adda aniama, a kasapulan a mabayadan ti reseta. Ti kadaywan, no mangitugot ka ti resetam ti parmasia ken ibaga ti parmasia a daan a masakup ti resetam babaen ti plano, saan a panangamiris ti masakupan daydiay. Kasapulam nga umawag wenno agsurat ti planom tapno damagen ti pormal a decision maipapan ti masakupan. Dagiti panangamiris ti masakupan ket maawagan met laeng a kas “dagiti decision ti masakupn.”

Masakup nga agas – Ti termino nga us-usarenmi para kadagiti amin a masakup a naireseta nga agas ti planomi.

Kuskusto a Masakupan ti Naireseta nga Agas – Ti namnamaen a bayadan (kas pangarigan, gapu ti agpatpatarabaho wenno union) a masakupan ti naireseta nga agas, ti average, ti uray kas kaadu ti kadawyan a masakupan ti naireseta nga agas ti Medicare. Dagiti tao nga addaan ti daytoy tipo ti masakupan no rumbengda ti Medicare ket mabalin a ituloyda ti masakupan a saan nga agbayad ti dusa no kayatda nga agpalista ti masakupan ti naireseta nga agas ti Medicare tun madanun.

Customer Service - Departamento ti uneg ti planomi a mangrebbeng kadagiti panagsungbat kadagiti saludsod maipapan ti kinakameng, benepisyo, rurod ken asug.

Kada aldaw a Rate ti Cost-Sharing – Mabalin nga agaplikar ti “kada aldaw a rate ti cost-sharing” no ti doktormo ket mangiresresta ti basbassit ngem buo a kasapulan ti binulan a naisalumina nga agas para kenka ken to kasapulam a bayadan ti co-pay. Ti kada aldaw a rate ti cost-sharing ket isu ti nabingay a co-pay babaen ti bilang ti aldaw ti binulan a kasapulan.  Kas pangarigan, no ti co-pay ti maysa a bulan a kasapulan ti agas ket $30, ti maysa a bulan a kasapulan ti plano ket 30 nga aldaw isu nga ti “kada aldaw a rate ti cost-sharing” ket $1 kada aldaw. Kayat na saoen ket agbayad ka ti $1 ti tunggal adlaw a kasapulan ti aldaw no kargaanda ti resetam.

Maikissay – Ti gatad a bayadam para ti reseta sakbay nga mangrugi nga agbayad ti plano.

Saan nga Agpalista wenno Saan a Panagpalista - Ti proseso ti panaggibus ti kinakamengmo ti planomi. Ti panagikkat ti listaan ket mabalin a situtulnog (bukod a gasatmo) wenno saan a situtulnog (saanmo a bukod a gasat).

Panagdispense a bayad – Ti bayad a masinger ti tunggal oras a ti masakup nga agas ket madispense tapno bayadan ti bayad ti panagkarga ti reseta. Daytoy a panagdispense a bayad ket masakup na ti bayad ti oras ti botikero nga isagana ken ibalkut ti reseta.

Emerhensia – Ti medikal nga emerhensia ket no sika, wenno aniaman a sabali a tao nga awan ti nasayaat a panagkednganna nga addaan ti average nga ammona ti salun-at ken agas, patienna nga addaan ti medikal a sintomasmo nga agkasapulan ti sigud a medikal nga atension tapno maatipa ti pannakatay, panagawan ti luppo wenno panagawan ti amad ti luppo. Dagiti medikal a sintomas ket mabalin a sakit, dunor, nakaro nga ut-ot wenno medikal a kondision a napaspas a kumaro.

Ebidensiya ti Masakupan (EOC) ken Panangisawang ti Impormasion – Daytoy a dokumento kadua ti porma ti panagpalista ken aniaman a dadduma nga nairagpin, dagiri rider wenno napili nga opsional a masakupan, a mangipalpalawag ti masakupan, ti aramidentayo, dagiti karbengam ken no ania ti aramidem a kas kameng ti planomi.

Mailaksid – Tipo ti panangamiris ti masakupan a, no maaprobaran, ket palubusannaka a makaala ti agas nga awan ayan ti pormulario ti sponsor ti plano (mailaksid ti pormulario) wenno makaala ti saan a maikalikagum nga agas ayan ti lebel ti maikalikagum a cost-sharing (mailaksid a tier). Mabalin ka met nga agkiddaw ti mailkasid no ti plano ti sponsor ket kasapulam a padasen ti sabali nga agas sakbay a maawat ti agas a kidkiddawem wenno ti beddeng ti plano ti kaadu wenno dosis ti agas a kidkiddawem (mailaksid ti pormulario).

Surok a Tulong – Programa ti Medicare tapno matulungan dagiti tao nga addaan ti ababa a sueldo ken kuarta ti bayad ti programa ti naireseta nga agas ti Medicare kas dagiti kangrunaan, maikissay ken coinsurance.

Generic nga Agas – Naireseta nga agas nga inaprobaran ti Food and Drug
Administration (FDA) a kas addaan ti(kadagiti) agpada nga aktibo nga laok a kas ti brand name nga agas. Kadawyanna, ti "generic" nga agas ket agkurri a kas ti brand name nga agas ken masansan a nalaklaka.

Rurod – Tipo ti reklamo nga aramidem maipapan kaniami wenno maysa kadagiti network a parmasiami agraman ti reklamo maipapan ti kalidad ti panangtaripatom. Daytoy a tipo ti reklamo ket saan na nga inaig dagiti problema ti masakupan wenno bayad.

Gatad ti Binulan a Pannakibagay a Mainaig ti Sueldo. (IRMAA). No ti sueldom ket nangatngato ti naisalumina a beddeng, agbayad ka ti gatad ti binulan a pannakibagay a mainaig ti sueldo a nayon ti kangrunaan ti planom. Kas pangarigan, dagiti indibidual nga addaan ti sueldo a nangatngato ti $85,000 ken dagiti nagkasar nga addaan ti sueldo a nangatngato ti $170,000 ket kasapulan nga agbayad ti nangatngato a Paset B ti Medicare (medikal a seguro) ken gatad ti kangrunaan ti masakupan ti naireseta nga Agas ti Medicare. Daytoy nayon a gatad ket maawagan a kas gatad ti binulan a pannakibagay a mainaig ti sueldo. Basbassit ngem 5 a porsiento ti tao nga addaan ti Medicare ti maapektaran, isu nga kaaduan kadagiti tao ket saan nga agbayad ti nangatngato a kangrunaan.

Beddeng ti Inisial a Masakupan – Ti maximum a beddeng ti Stage ti Inisial a Masakupan.

Stage ti Umuna nga Pannakasakup- Daytoy ti stage sakbay nga ti dagup dagiti gastom maipapan ti agas ket maabot na ti $3,700, kairamanan dagiti gatad nga binayadam ken nu anya ti binayadan ti plano para kenka para.

Tiempo ti Umuna nga Panagpalista – Nu umuna nga agkualipikar ka para iti Medicare, ti tiempo nu kaano nga mabalin ka agpalista para ti Medicare Part A ken Part B. Kas pagarigan, nu sika ket kalipikado para iti Medicare nu ag edad ka iti 65, ti Tiempo ti Umuna nga Panagpalistam ket iti 7-bulan nga tiempo nga mangrugi iti 3 bulan sakbay ka nga ag-edad ti 65, kairaman ti bulan nu kaano ka nga ag-edad ti 65, ken malpas kalapasan ti 3 bulan manipod ti bulan nga nag-edad ka ti 65.

Dusa ti Naladaw a Panagpalista - Gatad a mainayon ti binulan a kangrunaam ti masakupan nga agas ti Medicare no mapan ka nga awan ti kuskusto a masakupan (masakupan a namnamaen a bayadan, ti average, ti uray kas ti kadawyan a masakupan ti naireseta nga agas ti Medicare) ti agtultuloy a tiempo ti 63 nga aldaw wenno ad-adu pay. Bayadam ti nangatngato a gatad a kas ti kinaadda ti plano ti agas ti Medicare-mo. Adda sumagmamano a mailaksid. Kas pangarigan, no makaawat ka ti Surok a Tulong gapu ti Medicare tapno bayadan ti bayad ti planom ti naireseta nga agas, ti alagaden ti dusa ti naladada a panagpalista ket saan a maiyaplikar kenka. No makaawat ka ti Surok a Tulong, saan ka nga agbayad ti dua uray no mapan ka nga awan ti kuskusto a masakupan ti naireseta nga agas.

Listaan dagiti Masakup nga Agas (Pormulario wenno “Listaan ti Agas”) Listaan ti naireseta nga agas masakup ti plano. Dagiti agas a nakalista ayan ti napili ket napili ti plano babaen ti tulong dagiti doktor ken botikero.

Subsidy ti Ababa a Sueldo (LIS) - Kitaen ti "Surok a Tulong."

Medicaid (wenno Baddang ti Medical) – Ti agkadua a programa ti Federal ken estado a mangtultulong kadagiti medikal a bayad para kadagiti tao nga addaan ti ababa a sueldo ken nabeddengan a kuarta. Agduma dagiti programa gapu ti agduduma nga estado ngem kaadduan kadagiti bayad ti panangtaripato tu salun-at ket masakup no makualipika ka ti Medicare ken Medicaid.

Indikasion a Medikal a Naawat – Panagusar ti agas a naaprobaran ti Administrasion ti Makan ken Arak wenno sinuportaran dagiti libro a reperensya.

Medicare – Ti Federal a programa ti seguro ti salun-at para kadagiti tao nga agtawen ti 65 wenno natataengan pay, sumagmamano a tao ti baba ti tawen 65 nga addaan ti naisalumina nga disabilidad, ken dagiti tao nga addaan ti End-Stage Renal a Sakit (kadawyan dagiti addaan ti permanente a kidney failure s kasapulan ti dialysis wenno kidney transplant). Dagiti tao nga addaan ti Medicare ket mabalin a makaala ti masakupan ti salun-at ti Medicare tapno Original a Medicare, Plano ti Bayad ti Medicare, plano ti PACE wenno Bentahe a Plano ti Medicare.

Medicare Advantage (MA) Plan - Maawagan nu maminsan nga Medicare Part C. Maysa plano nga idiaya ti pribado a kumpanya a makikontrata kadua ti Medicare tapno maited kenka ti amin a benepisyo ti Medicare Part A ken Part B. Ti Bentahe a Plano ti Medicare ket mabalin a HMO, PPO, a plano ti Pribada a Bayad para ti Serbisyo (PFFS) wenno ti plano ti Medicare Medical Savings Account (MSA). No nakalista ka ti Bentahe a Plano ti Medicare, dagiti serbisyo ti Medicare a masakup babaen ti plano, ken saan a bayadan ti Original a Medicare. Ti kaaduan a kaso, dagiti Bentahe ti Plano ti Medicare a mangidiaya ti Paset D ti Medicare (masakupan ti naireseta nga agas). Dagitoy a plano ket maawagan kas Dagiti Bentahe a Plano ti Medicare ken ti Masakupan ti Naireseta nga Agas. Amin nga addaan ti Paset A ken Paset B ti Medicare a rumbeng a makibunggoy ti aniaman a plano ti salun-at ti Medicare a idiaya ti lugarda, malaksid dagiti tao nga addaan ti End-Stage Renal a Sakit (malaksid dagiti naisalumina a mailaksid a maiyaplikar).

Plano ti Bayad ti Medicare – Ti Plano ti Bayad ti Medicare ket plano nga ipagpagna ti Health Maintenance Organization (HMO) wenno Competitive Medical Plan (CMP) segun ti kontrata ti naisubli a bayad babaen ti benneg ti 1876(h) ti Act.

Progrrama ti Kissay ti bayad ti Msakupan ti Gap ti Medicare – Programa a mangit-ited kadagiti kissay ti bayad ti kaaduan ti masakup a brand name nga agas ti Paset D iti nagpalista ti Paset D a makadanun ti Stage ti Masakup ti Gap a saan a makaw-awat ti “Surok a Tulong.” Dagiti kissay ti bayad ket base kadagiti katulagan ti baet ti Fedaral a gobierno ken dagiti naisalumina a managar-aramid ti agas. Para ti daytoy a rason, kaaduan, ngem saan amin, dagiti brand name nga agas ket makissayan ti bayadna.

Dagiti Serbisyo nga Sakupen ti Medicare – Dagiti serbisyo nga masakupan babaen ti Medicare Part A ken Part B.

Medicare nga Plano ti Salun-at - Ti Medicare nga plano ti salun-at ket idiaya ti pribado a kumpanya a makikontrata kadua ti Medicare tapno maited dagiti benepisyo ti Medicare Part A ken Part B kadagiti tao nga addaan Medicare nga agpalista para ti plano. Iraman daytoy a termino ti amin a Bentahe a Plano ti Medicare, dagiti Plano ti Bayad ti Medicare, dagiti Programa ti Panakasirmata/Panakapilot ken dagiti Programa ti Mairaman amin a Panangtaripato para kadagiti Nataengan (PACE).

Masakupan ti Naireseta nga Agas ti Medicare (Paset D ti Medicare) – Seguro tapno makatulong a makabayad kadagiti naireseta nga agas ti ruar ti ospital, bakuna, dagiti biological ken dagiti kasapulan a saan a masakup ti Paset A wenno Paset B ti Medicare.
Polisiya ti "Medigap" (Seguro ti Supplement ti Medicare) – Dagiti seguro ti supplement ti Medicare a ilaklako dagiti pribada a kumpanya ti seguro tapno makargaan dagiti “gaps” ti Original a Medicare. Agkurri laeng dagiti polisiya ti Medigap ti Original a Medicare. (Ti Bentahe a Plano ti Medicare ket saan a polisiya ti Medigap.)

Kameng (Kameng ti Planomi, wenno Kameng ti Plano) – Maysa a tao ti Medicare a rumbeng a makaala kadagiti masakup a serbisyo, a nakalista ti planomi ken napaneknekan ti panagpalistana babaen dagiti Sentro dagiti Serbisyo ti Medicaare & Medicaid (CMS).

Network a Parmasia – Ti network ti parmasia ken parmasia sadinno a makaala dagiti kameng ti planomi ti benepisyo ti naireseta nga agasda. Awaganmi ida a kas “dagiti network a parmasia” gapu ta nakakontrata da ti planomi. Ti kaaduan a kaso, dagiti naireseta ket masakup laeng no makargaanda ti maysa kadagiti network ti parmasiami.

Original a Medicare (Masansan a Medicare wenno Bayad para ti serbisyo ti Medicare) - idiaya ti gobierno ti Original a Medicare ken saan a pribada nga plano ti salun-at a kas dagiti Plano ti Bentahe ti Medicare ken dagiti plano ti naireseta nga agas. Babaen ti Original a Medicare, dagiti serbisyo ti Medicare ket masakup babaen ti panagbayad kadagiti doktor, ospital ken dadduma a bayad gatad ti tagaipaay ti panangtaripato ti salun-at a imbaga ti Kongreso. Mabalinmo nga kitaen ti aniaman a doktor, ospital wenno dadduma a tagaipaay ti panangtaripato ti salun-at a mangaw-awat ti Medicare. Kasapulam a bayadan ti maikissay. Baybayadan ti Medicare ti bingay ti naaprobaran a gatad ti Medicare, ken bayadam ti bingaymo. Adda ti dua a paset ti Original a Medicare: Paset A (Seguro ti Ospital) ken Paset B (Medikal a Seguro) ken sidadaan ti sadinno man ti Estados Unidos.

Out-of-Network a Parmasia – Ti parmasia a saan a nakakontrata ti planomi tapno makikoordinar wenno mangited ti masakup nga agas kadagiti kameng ti planomi. Kaaduan kadagiti agas a maalam ti out-of-network a parmasia ket saan a masakup ti planomi malaksid no maiyaplikar dagiti naisalumina a kondision.

Ruar ti Bulsa nga Bayad - kitaen ti kayatna a saoen ti “cost sharing” ti ngato. Ti kasapulan a cost-sharing ti kameng tapno mabayadan ti paset ti agas a naawat ket maawagan met laeng a kas kasapulan a bayad ti kameng.

Plano a PACE - Ti plano a PACE (Programa ti Mangiraman ti Amin a Panangtaripato ti Nataengan) pagtipunenna dagiti serbisyo a medikal, social ken napaut a panangtaripato para kadagiti nakapsut a tao a saanda kaya nga agbalin nga independiente ken ti panagbiag ti komunidad (ngem ti panagakar ti balay ti panangtaripato) a kas ti kinabayag a mabalin kabayatan ti nangato a kalidad a panangtaripato a kasapulanda. Dagiti tao a nakalista kadagiti plano ti PACE ket makaawat kadagiti benepisyo ti Medicare ken Medicaid babaen ti plano. Saan a sidadaan ti PACE ti amin nga estado.

Paset C - Kitaen ti Plano ti "Bentahe ti Medicare (MA).”

Paset D
- Ti situtulnog a Programa ti Benepisyo ti Naireseta nga Agas ti Medicare. (tapno nalaka a makita, mangikalikagum kami ti programa ti benepisyo ti naireseta nga agas ti Paset D.)

Part D nga Agas – Dagiti agas nga mabalin nga masakupan babaen ti Part D. Mabalin nga idiaya mi wenno madi iti amid dagiti Part D nga Agas. (Kitaen ti pormulariom para kadagiti naisalumina a listaan ti masakup nga agas.) Dagiti naisalumina a kategoria ti agas ket saan nga inraman ti Kongreso gapu ti masakup ti agas ti Paset D.

Naikalikagum a Cost-sharing - Naikalikagum a cost-sharing ket ababbaba a cost-sharing para kadagiti masakup nga agas ti Paset D ti naisalumina a network dagiti parmasia.

Kangrunaan - Panagbayad a tiempo ti Medicare, maysa nga kumpanya ti seguro wenno plano ti panangtaripato ti salun-at para ti masakupan ti salun-at wenno naireseta nga agas.

Naiyuna nga Otorisasion - Naiyuna a panagaprobar kadagiti naisalumina nga agas a mabalin wenno mabalin met nga awan ayan ti pormulario. Sumagmamano nga agas ket masakup laeng no ti doktor wenno dadduma a network a tagaipaay ket makaala ti naiyuna nga otorisasion gapu kaniami. Dagiti masakup nga agas a kasapulan ti naiyuna nga otorisasion ket namarkaan ayan ti pormulario.

Organisasion ti Panagpasayaat ti Kalidad (QIO) – Grupo ti makitartaripnong a doktow wenno dadduma nga nalaing ti panangtaripato ti salun-at a binayadan ti federal a gobierno tapno kitaen ken pasayaaten ti panangtaripato a maiyaw-awat kadagiti pasiente ti Medicare.

Dagiti Beddeng ti Kinaadu - Panangimaton a ramit a naidisenyo tapno beddengan ti panagusar ti napili nga agas para ti kinaadu, kinatalged wenno rason ti panagaramat. Dagiti beddeng ti gatad ti agas a masakupmi kada reseta wenno ti naammoan a tiempo ti oras.

Lugar ti Serbisyo – Lugar sadinno maawat dagiti naireseta nga agas ti kameng no ti kinakameng da ket mabeddengan base ti lugar a pagtataenganda. Mabalin nga ikkatennaka ti plano no agnanayon nga immakarkan ti ruar ti lugar ti serbisyo ti plano.

Tiempo ti Naisingsingayan a Panagpalista – Naiyurnos nga oras no dagiti kameng ket mabalinda a baliwan ti plano ti salun-at wenno agasda ken agsubli ti Original a Medicare. Iraman dagiti situasion a mabalin a rumbeng ka para ti Tiempo ti Naisingsingayan a Panagpalista ket: no immakar ka ti ruar ti lugar ti serbisyomi, no mangal-ala ka ti “Surok a Tulong” ti presio ti naireseta nga agasmo, no adda ka ti balay ti taripato wenno no nasalungasingmi ti kontratami kenka.

Kadawyan a cost-sharing – Kadawyan a cost-sharing ket cost-sharing a sabali ngem ti naikalikagum a naidiaya a cost-sharing ti maysa nga network a parmasia.

Step Therapy – Ti panagaramat a ramit a kasapulan a mapadasam pay laeng ti sabali nga agas tapno maagasan ti medikal a kondisionmo sakbay a sakupenmi ti agas a mabalin a inpaiyuna ti doktormo nga inresetan.

Supplemental Security Income (SSI) – Ti binulan a benepisyo a bayadan ti Social Security kadagiti tattao nga adda ti nabeddengan a sueldo ken kuarta nga addaan ti disabilidad, buldeng, wenno agtawen ti 65 ken natataengan pay. Sabali dagiti benepisyo ti SSI iti benepisyo ti Social Security.

Agsubli diay ngato

Contact Us icon

Kasapulam ti tulong? Addakam ditoy para kenka.

Awagandakami
Y0020_WCM_87476E Naudi a Napabaro Idi: 10/1/2021