Skip to main content

CVS Caremark Mail Service Pharmacy

Ti Parmasia ti Serbisyo ti Korreo ti CVS Caremark ket ti maikalikagum a parmasia ti serbisyo ti korreo ti Wellcare. Mabalin a makaawatka iti agingga tallo a bulan a kasapulan ti agasmo dita aruangam. Ti website ti CVS/Caremark ket mangidiaya kadagiti miembro ti abilidad a makita ti estado iti ginatangda wenno ti balanseda, kiddaw ti panangiyalis ti reseta iti maysa a retail a parmasia, baro a damag maipapan ti personal nga impormasion ken bayad para iti ginatangda online, amin iti uneg ti naimeng a portal. Bisitaen ti website ti CVS/Caremark para iti ad-adu nga impormasion no kasano ka nga agpalista.

Apay nga Usarem ti Serbisyo ti Korreo ti CVS Caremark?

Dagiti urnong1:
Depende iti planom, mabalin ka a makaurnong iti resetam (saan a mairaman ti Specialty Tier 5). Ken, ti kadawyan a panagpaw-it ayan ti ridawmo ket kanayon a libre.

Dagiti automatic a panagkarga manen ken maipalagip:
Ti automatic a tawag ti mangpalagip a panagkarga manen ken ti abilidad a makita ti estado ti bilin babaen ti telepono ket panumuenna ti panagkarga ti resetam ti CVS.

Panagpaw-it ti ridaw apan ridaw:
Mangikabil ti uppat a nalaka na bilin laeng kada tawen ken ipapaw-it ti resetam ti uneg ti pito inggana 10 nga aldaw ti panagtarabaho. Saanen nga aguray ti linia ayan ti botika.

No maitantan ti resetam, maidawat a danunem ti Customer Service iti: Libre ti 866-808-7471.

Mabalin ka nga agrehistro babaen ti:

  • Panagawag 1-866-808-7471 ti libre para ti serbisyo ti automated a panagkarga manen. Maidawat nga isaganam ti numero ti bukodmo nga ID iti WellCare.
  • Iyimprenta daytoy a porma para iti magatang Porma ti bilin ti reseta ti Medicare CVS Caremark ken ipa-korreo ti nakompleto a kopia paapan iti:

CVS Caremark
P.O. Box 659915
San Antonio, TX 78265-9915

1 Mapasamak dagitoy nga urnong no usarem ti Parmasia ti Serbisyo ti Korreo ti CVS Caremark, ti maikalikagum a parmasia ti bilin ti korreo ti Wellcare, imbes nga ti retail wenno saan a maikalikagum a parmasia ti serbisyo ti korreo. Sidadaan met dagiti dadduma na parmasia ti networkmi.

2 Dagiti Specialty Tier nga agas (Tier 5) ket mabalin a kargaan ti maximum iti 30 nga aldaw wenno maysa a bulan.

Contact Us icon

Kasapulam ti tulong? Addakam ditoy para kenka.

Awagandakami
Naudi a Napabaro Idi: 12/13/2020