Lumaktaw iti kangrunaan a linaonna

Glosario ti Medicare

Ditoy ket mabirukam ti listaan dagiti sao ken grupo dagiti sao nga kadawyan nga maususar nu agtungtungtung panggep iti Medicare.

 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Maipalubos nga Gatad wenno Limiting Charge – Ti kangatoan nga gatad nga mabalin nga singiren kanyam ti madi kadua ti network nga doktro nga agakakseptar iti Medicare. Babaen ti linteg, ti Limiting Charge ket 15% nga adadu kumpara iti inaprobaran ti Medicare nga gatad para kadagiti serbisyo ti doktor. Awan iti Limiting Charge para kadagiti madi kadua ti network nga tagaipaay dagiti durable medical equipment ken supplies.

Ambulatory Surgical Center – Maysa entity nga ti gandat na laeng ket tapno mangipaay iti outpatien nga surgical nga serbisyo kadagiti pasyente (1) nga madi agkasapulan nga ma-ospital ken (2) ti maekspektar nga panagyan ayan ti center ket madi nga lumabes iti 24 oras.

Tiempo ti Tinawen a Panagpalista - Ti naiyasmang nga oras ti tunggal panagtinnag no mabaliwan dagiti kameng ti plano ti salun-at wenno agas wenno agbaliw ti Original a Medicare. Ti Tiempo ti Tinawen a Panagpalista ket manipod Octubre 15 patingga Desiembre 7.

Apela - Ti apela ket maysa banag nga aramidem nu madi ka umanamong iti desisyon mi nga ipaidam ti kiddaw para ti pannakasakup dagiti serbiyo ti taripato ti salun-at wenno dagiti nakareseta nga agas, wenno dagiti bayad para kadagiti serbisyo wenno agas nga naalamon. Mabalin ka metlang nga agaramid ti apela nu madi ka umanamong iti deisyon mi nga pasardengen ti serbisyo nga maalalam. Kas pangarigan, mabalin ka nga agdawat ti apela no saanmi a bayadan ti agas a patiem, wenno banag nga patiem nga kasapulan nga maalam.

Balance Billing – Nu iti tagaipaay ti network (kas iti doktor wenno ospital) ket singiren da iti pasyente iti adadu ngem iti gatad ti cost-sharing ti plano. Kas miembro bayadam laeng dagiti gatad ti cost-sharing ti plano nu mangala ka kadagiti serbisyo nga masakupan babaen ti plano mi manipod kadagiti tagaipaay iti network. Madi mi nga palubusan dagiti tagaipaay nga i-"balance bill" daka wenno singiren daka iti dakdakkel nga gatad nu iti cost sharing nga ibaga ti planom.

Tiempo ti Benepisyo – Ti pamay-an nga parehas nga ti plano mi ken iti Original nga Medicare ket rukuden da ti panagusar mo kadagiti serbisyo ti skilled nursing facility (SNF). Ti tiempo ti benepisyo ket mangrugi iti aldaw nga sumrek ka iti skilled nursing facility. Ti tiempo ti benepisyo ket malpas nu madi ka nga nakaala iti anayaman nga skilled care ayan iti SNF para iti 60 aldaw nga agsisinnaruno. Nu sumrek ka ayan iti skilled nursing facility kalpasan iti maysa nga tiempo ti benepisyo ket nalpas, ti baro nga tiempo ti benepisyo ket mangrugi. Awan iti limitasyon ti bilang ti tempo ti benepisyo.

Brand Name nga Agas - Maysa nga naireseta nga agas nga inaramid ken ilako ti parehan nga pharmaceutical company nga orihinal nga nangsukisok ken nagaramid iti dayta nga agas. Dagiti brand-name nga agas ket addaan ti parejas nga aktibo nga laok a kas ti generic nga bersion ti agas. Ngem, dagiti generic nga agas ket naaramid ken mailako babaen dagiti mangar-aramid ti agas ken kadawyan a saan nga sidadaan patingga nu ti patent ti brand name nga agas ket aggibus.

Catastrophic Coverage Stage - Nu sika (wenno dagiti agbaybayad para kanyam) ket nakagastos iti dagop ti out-of-pocket nga gastos iti uneg iti tawen ti kalendaryo, umakar ka manipod iti Coverage Gap Stage paapan ti Catastrophic Coverage Stage. Daytoy nga gatad ket tinawen nga agbaliw. Maidawat ta kitaen ti bukod mo nga Ebidensia ti Masakupan para kadagiti detalye.

Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) – Ti pederal nga ahensia a mangitited iti Medicare.

Coinsurance - Ti gatad a mabalin a kasapulam a bayadan kas bingaymo ti gastos para kadagiti serbisyo ken naireseta nga agas. Ti coinsurance ket masansan a porsiento (kas pangarigan, 20%).

Comprehensive Outpatient Rehabilitation Facility (CORF) – Maysa a pasilidad nga kadawyan nga mangipaay kadagiti seribsyo ti rehabilitation kalpasan iti sakit wenno dunor, ken mangipaay iti nadumaduma nga serbisyo kairamanan ti physical therapy, dagiti social wenno psychological nga serbisyo, respiratory therapy, occupational therapy ken dagiti serbisyo ti speech-language pathology, ken dagiti serbisyo para ti panagamiris ti aglawlaw ti balay.

Co-payment - Ti gatad a mabalin a kasapulam a bayadan kas bingaymo ti gastos para iti medikal nga serbisyo wenno supply, kasla iti panagbisita iti doktor, panagbisita iti outpatient ti ospital wenno ti nakareseta nga agas. Ti co-payment ket masansan a nakayasmang a gatad, ngem ti porsiento. Kas pangarigan, mabalin nga agbayad ka ti $10 wenno $20 para ti panagbisita iti doktor wenno para iti nakareseta nga agas.

Cost Sharing – Ti cost-sharing ket ti gatad a kasapulan a bayadan ti kameng no maala dagiti serbisyo ken agas. Iraman ti cost-sharing ti aniaman a kombinasion dagiti sumaganad a tallo nga tipo ti bayad: (1) anyaman nga gatad ti deductible nga ipakat ti plano sakbay nga masakupan dagiti serbisyo wenno agas; (2) anayaman nga naituding nga gatad ti "co-payment" nga ikasapulan ti plano nu ti maala ti ispesipiko nga serbisyo wenno agas; wenno (3) anyaman nga gatad ti coinsurance nga ikasapulan ti plano nu ti maala ti ispesipiko nga serbisyo wenno agas. Ti kada aldaw a gatad ti cost-sharing ket maiyaplikar no mangireseta ti doktormo ti basbassit ngem buo bulan nga supply dagiti daduma nga agas para kanyam ken sika ket kasapulan nga agbayad ti co-pay.

Tier ti Cost-Sharing – Kada agas nga adda ti listaan ti masakup nga agas ket adda ayan ti maysa kadagiti tier ti cos-sharing. Ti kadawyan, no nangatngato ti tier ti cost-sharing, nangatngato met ti gastos mo para iti agas.

Panangamiris ti Masakupan – Maysa decision maipapan no sakupen ti plano ti naireseta kanyam nga agas ken ti gatad, no adda aniama, a kasapulam nga bayadan para ti serbisyo wenno reseta. Ti kadaywan, no itugot mo ti resetam ayan ti parmasia ken ibaga ti parmasia kanyam nga ti reseta ket madi nga masakupan babaen ti planom, dayta ket saan a panangamiris ti masakupan. Kasapulam nga umawag wenno agsurat ti planom tapno damagen ti pormal a decision maipapan ti masakupan. Dagiti panangamiris ti masakupan ket maawagan met laeng a kas “dagiti decision ti masakupn.”

Dagiti Masakupan nga Agas - Amin dagiti nakareseta nga agas nga masakupan babaen ti plano mi.

Dagiti Masakupan nga Serbisyo – Amin dagiti serbisyo ken supply ti panagtaripato ti salun-at nga masakupan babaen ti plano mi.

Kuskusto a Masakupan ti Naireseta nga Agas – Ti namnamaen a bayadan (kas pangarigan, gapu ti agpatpatarabaho wenno union) a masakupan ti naireseta nga agas, ti average, ti uray kas kaadu ti kadawyan a masakupan ti naireseta nga agas ti Medicare. Dagiti tao nga addaan ti daytoy tipo ti pannakasakup no agkualipika da para ti Medicare ket kadawyan nga mabalin agtultuloy ti pannakasakup da nga saan nga agbayad ti dusa no agdesisyon da iti masakbayan nga agpalista ti Medicare nga pannakasakup ti naireseta.

Custodial Care - Ti custodial a taripato ket personal nga taripato nga maipaay ayan iti nursing home hospice wenno daduma nga disso nu madim kasapulan iti skilled medical care wenno skilled nursing care. TI custodial nga taripato ket personal nga taripato nga mabalin nga maited babaen dagiti tao nga awanan iti propesyonal nga skills wenno training. Daytoy nga taripato ket mabalin nga kairamanan ti tulong maipapan kadagiti aktibidad ti inaldaw nga panagbiag kas iti panagdigos, panagsukat bado, panagkaan, panag-apan wenno panagpanaw ayan iti pagiddaan wenno tugaw, pagliklikaw, ken panagusar ti kasilyas. Mabalin metlang nga kairamanan daytoy iti klase ti traipato nga mainaig iti salun-at nga aramiden ti kaadoan nga tao para ti sarili da, kasla iti panagusar ti eye drops. Madi nga agbayad ti Medicare para iti custodial nga taripato.

Customer Service - Departamento ti uneg ti planomi a mangsungbat kadagiti saludsod maipapan ti kinakameng, benepisyo, reklamo ken apela.

Kada Aldaw nga Gatad ti Cost Sharing - maysa banag nga maiyaplikar no mangireseta ti doktormo ti basbassit ngem buo bulan nga supply dagiti daduma nga agas para kanyam ken sika ket kasapulan nga agbayad ti co-pay. Ti kada aldaw nga gatad ti cost-sharing binulan nga co-pay nga magudgudwa babaen ti bilang ti aldaw iti supply ti bulan. Kas pangarigan, no ti co-pay mo para ti maysa a bulan nga supply ti agas ket $30, ken ti maysa a bulan a supply ti plano ket 30 nga aldaw, ti bukodmonto nga kada aldaw nga gatad ti cost-sharing ket $1 kada aldaw. Kayat na saoen ket agbayad ka ti $1 ti tunggal adlaw a kasapulan ti aldaw no kargaanda ti resetam.

Deductible – Ti gatad nga kasapulam nga bayadam para ti taripato ti salun-at wenno reseta sakbay nga mangrugi nga agbayad iti plano mi.

Pangikkat wenno Panagpaikkat - Ti proseso ti panagpasardeng iti kinakamengmo ti planomi. Ti panagikkat ti listaan ket mabalin a situtulnog (bukod a gasatmo) wenno saan a situtulnog (saanmo a bukod a gasat).

Panagdispense a bayad – Ti bayad a masinger ti tunggal oras a ti masakup nga agas ket madispense tapno bayadan ti bayad ti panagkarga ti reseta. Daytoy a panagdispense a bayad ket masakup na ti bayad ti oras ti botikero nga isagana ken ibalkut ti reseta.

Dual Eligible Individual – Maysa tao nga agkualipika para iti parehas nga pannakaskup ti Medicare ken Medicaid. 

Durable Medical Equipment – Dagiti daduma nga medikal nga equipment nga i-order ti doktor mo. Dagiti pagarigan ket dagiti sarrukod, wheelchairs, wenno katri ti hospital.

Emergency – Ti medikal nga emergency ket no sika, wenno aniaman a sabali a tao nga addaan average nga panagammo maipapan iti salun-at ken agas, ket patienna nga addaan ka ti medikal a sintomas nga agkasapulan ti dagus a medikal nga atension tapno malappedan ti pannakatay, panagawan ti takiag, wenno panagawan ti kabaelan ti takiag nga agkuri. Dagiti medikal a sintomas ket mabalin a sakit, dunor, nakaro nga ut-ot wenno medikal a kondision a napaspas a kumaro.

Emergency nga Taripato – Dagiti masakupan nga serbisyo nga: (1) maited babaen ti tagaipaay nga kalipikado nga mangited ti emergency nga serbisyo; ken (2) kasapulan tapno maamirir wenno maisimpa iti emergency nga medikal nga kondisyon.

Ebidensia ti Masakupan (EOC) ken Panangisawang ti Impormasion – Ti dokumento, kadua ti pormas mo ti panagpalista ken aniaman a dadduma nga nairagpin, dagiri rider, wenno napili nga opsional a masakupan, a mangipalpalawag ti pannakasakup mo, nu anya kasapulan tayo aramiden, dagiti karbengam, ken no ania ti kasapulam aramidem kas kameng ti planomi.

Mailaksid – Tipo ti panangamiris ti masakupan a, no maaprobaran, ket palubusannaka a makaala ti agas nga awan ayan ti pormulario ti sponsor ti plano (mailaksid ti pormulario) wenno makaala ti madi maipangpangruna nga agas ayan ti lebel ti maipangpangruna a cost-sharing (mailaksid a tier). Mabalin ka met nga agkiddaw ti mailkasid no ti plano ti sponsor ket kasapulam a padasen ti sabali nga agas sakbay a maawat ti agas a kidkiddawem wenno ti beddeng ti plano ti kaadu wenno dosis ti agas a kidkiddawem (mailaksid ti pormulario).

Extra Help – Programa ti Medicare tapno matulungan dagiti tao nga addaan ti limitado a sueldo ken pagalaannga mangbayad ti gastos para iti programa ti naireseta nga agas ti Medicare, kas dagiti premiums, deductibles, ken coinsurance.

Pormulario wenno “Listaan ti Agas” - Listaan dagiti maireseta nga agas nga masakupan babaen ti plano. Dagiti agas a nakalista ayan ti napili ket napili ti plano babaen ti tulong dagiti doktor ken botikero. Daytoy nga listaan ket kairamanan ti parehas nga brand name ken generic nga agas.

Generic nga Agas – Naireseta nga agas nga inaprobaran ti Food and Drug Administration (FDA) a kas addaan ti(kadagiti) agpada nga aktibo nga laok a kas ti brand name nga agas. Kadawyanna, ti "generic" nga agas ket agkurri a kas ti brand name nga agas ken masansan a nalaklaka.

Reklamo (Grievance) – Tipo ti reklamo nga aramidem maipapan kaniami wenno maysa kadagiti tagaipaay wenno parmasia ti network mi, kairamanan ti reklamo maipapan ti kalidad ti pannakataripatom. Daytoy a tipo ti reklamo ket saan na nga inaig dagiti problema ti masakupan wenno bayad.

Home Health Aide – Ti home health aide ket mangipaay kadagiti serbisyo nga madi agkasapulan iti skills ti lisensyado nga nars wenno therapist, kas iti tulong maipapan iti personal nga taripato (e.g., panagdigos, panagusar ti kasilyas, panagsukat ti bado, wenno panagaramid kadagiti naireseta nga panagwatwat). Dagiti home health aides ket awanan iti lisensya kas nars wenno madi mangipaay ti therapy.

Hospice – Ti agpalpalista nga addaan iti taning ti biag nga innem wenno nababba ket addaan iti karbengan nga pilien na ti hospice.  Kasapulan mi, ti planom, nga ipaay kanyam iti listaan dagiti hospice ayan iti lugar yu. Nu pinilim ti hospice ken agtultuloy nga agbayad kadagiti premium, miembro ka latta iti plano mi. Mabalin mo latta nga maala amin dagiti medikal a kasapulan nga serbisyo, kas met dagiti supplemental nga benepisyo nga idiaya mi. Ti hospice ket ipaay na ti espesyal nga panangagas para iti estadom. 

Inpatien nga Pannagyan iti Ospital - Maysa nga pannagyan ayan ti ospital nu pormal nga na-admit ka ayan ti ospital para kadagiti skilled medical nga serbisyo. Uray nu agyan ka ayan iti ospita iti agpatnag, mabalin nga maikonsidera la latta nga "outpatient."

Income Related Monthly Adjustment Amount (IRMAA) - No ti sueldom ket nangatngato ti naisalumina a limitasyon, agbayad ka ti mainaig ti sueldo nga binulan nga gatad kas mainayon tipremium ti planom. Dagiti indibidwal ken pares nga ti sueldo da ket labsan na ti tinawen nga limitasyon ket kasapulan nga agbayad iti nangatngato nga gatad ti premium para iti Part B (medikal na insurance) ken para iti Medicare nga pannakasakup ti naireseta nga agas. Daytoy nayon a gatad ket maawagan a kas gatad ti binulan a pannakibagay a mainaig ti sueldo. Basbassit ngem 5% ti tao nga addaan ti Medicare ti maapektaran, isu nga kaaduan kadagiti tao ket saan nga agbayad ti nangatngato nga premium. Maidawat ta kitaen ti bukod mo nga Ebidensia ti Masakupan para kadagiti detalye maipapan kadagiti limitasyon ti tinawen nga sueldo.

Independent Practice Association (IPA) – Maysa nga asosasyon dagiti doktor, kairamanan dagiti PCP ken espesyalista, ken daduma nga tagaipaay taripato salun-at, kairaman dagiti ospital, nga nakakontrata kadua iti maysa nga HMO tapno manipaay kadagiti serbisyo para kadagiti agpalista. Ti sumagmamano nga IPA ket addaan iti pormal nga referral circles, nga kayat na saoen nga dagiti tagaipaay da ket irefer da laeng dagiti pasyente paapan kadagiti daduma nga tagaipaay nga kadua iti parehas nga IPA.

Beddeng ti Inisial a Masakupan – Ti maximum a beddeng ti Stage ti Inisial a Masakupan.

Stage ti Umuna nga Pannakasakup - Daytoy ti stage sakbay nga ti dagup dagiti gastom maipapan ti agas, kairamanan dagiti gatad nga binayadam ken nu anya ti binayadan ti plano para kenka para iti tawen ket maabot na ti $3,700.

Tiempo ti Umuna nga Panagpalista – Nu umuna nga agkualipikar ka para iti Medicare, ti tiempo nu kaano nga mabalin ka agpalista para ti Medicare Part A ken Part B. Kas pagarigan, nu sika ket kalipikado para iti Medicare nu ag edad ka iti 65, ti Tiempo ti Umuna nga Panagpalistam ket iti pito-bulan nga tiempo nga mangrugi iti tallo bulan sakbay ka nga ag-edad ti 65, kairaman ti bulan nu kaano ka nga ag-edad ti 65, ken malpas kalapasan ti tallo bulan manipod nag-edad ka ti 65.

Institutional Equivalent Special Needs Plan (SNP) – Maysa nga institutional nga Plano para ti Naisangsangayan nga Kasapulan nga agilista kadagiti kalipikado nga indibidwal nga agnanaed ayan iti komunidad ngem agkasapulan iti institutional nga lebel ti taripato basar iti assessment ti Estado. Ti assessment ket kasapulan nga maaramid usar iti kaparehas nga respective State level of care assessment tool ken maited babaen ti entity nga sabali iti organisasyon nga mang-idiaya iti plano. Daytoy nga Plano ti Naisangsangayan nga Taripato ket mabalin na nga limitaran ti panagpalista para kadagiti indibidwal nga agnanaed ayan iti nakontrata nga assisted living facility (ALF) nu kasapulan tapno maisigurado ti uniform nga panagited iti espesyalidad nga taripato.

Institutional Special Needs Plan (SNP) – Maysa nga Plano ti Naisangasangayan nga Kasapulan nga mangilista kadagiti kualipikado nga indibidwal nga agtultuloy nga agnanaed wenno maekspektar nga agtultuloy nga agnaed para iti 90 nga aldaw wenno nabaybayag ayan iti pasilidad para iti agpaot nga taripato (LTC). Dagitoy nga pasilidad para ti LTC ket mabalin nga kairamanan dagiti pasilidad iti skilled nursing (SNF); nursing facility (NF); (SNF / NF); wenno pasilidad para ti intermediate nga taripato para kadagiti addaan kurkurang ti panunot (ICF / MR); ken/wenno pasilidad ti inpatient psychiatric. Ti institutional Special Needs Plan tapno agserbi kadagiti Medicare a residente dagiti pasilidad ti LTC ket kasapulan nga addaan iti nakakontrata nga tulagan kadua (wenno agtagikua ken ag-operate) kadagiti ispesipiko nga pasilidad ti LTC).

Dusa ti Naladaw a Panagpalista - Gatad a mainayon ti binulan a premium mo para iti Medicare a pannakasakup ti agas nu agtuloy ka nga awanan iti creditable a pannakasakup (pannakasakup nga manamnama nga agbayad, ti average, iti madi bumaba iti kadawyan Medicare a pannakasakup ti naireseta nga agas) ti diretso a tiempo iti 63 nga aldaw wenno ad-adu pay kalpasan nga agkualipika ka para ti Medicare. Bayadam ti nangatngato a gatad a kas ti kinaadda ti plano ti agas ti Medicare-mo. Adda sumagmamano a mailaksid. Kas pagarigan, nu makaalala ka iti Extra Help manipod iti Medicare tapno mabayadan ti gastos mo ara iti plano para ti nakareseta nga agas, madi ka nga agbayad para iti dusa para iti naladaw nga panagpalista.

Listaan dagiti Masakupan nga Agas - Kitaen ti Pormulario wenno Listaan ti Agas.

Subsidy ti Ababa a Sueldo (LIS) - Kitaen ti Extra Help.

Maximum Charge – Ti gatad nga ituding ti kompanya ti insurance kas iti kangatoan nga gatad nga mabalin nga masingir para iti naituding nga medikal a serbisyo.

Kadakkelan nga Gatad ti Out-of-Pocket – Nu oras nga nagbayad ka iti out-of-pocket para kadagiti masakupan nga serbisyo ti Part A ken Part B, awan tun ti bayadam para kadagiti masakupan nga Part A ken Part B nga serbisyo nga kadua ti network para iti nabatbati iti tawen ti kalendaryo. Dagiti gatad nga bayadam para iti premium mo iti Medicare Part A ken Part B, ken dagiti nakareseta nga agas, ket madi nga maibilang paapan iti kadakkelan nga gatad ti out-of-pocket.

Medicaid (wenno Baddang ti Medical) – Ti agkadua a programa ti Federal ken estado a mangtultulong kadagiti medikal a bayad para kadagiti tao nga addaan ti ababa a sueldo ken nabeddengan a kuarta. Agduma dagiti programa gapu ti agduduma nga estado ngem kaadduan kadagiti bayad ti panangtaripato tu salun-at ket masakup no makualipika ka ti Medicare ken Medicaid.

Indikasion a Medikal a Maakseptar – Ti usar iti agas nga naaprobaran ti Food and Drug Administration (FDA) wenno sinuportaran dagiti reference nga libro.

Medikal a Kasapulan – Dagiti serbisyo, supplu, wenno agas nga kasapulan para iti panaglapped, panagduktal, wenno panangagas kadagiti medikal a kondisyon mo ken makasabat kadagiti maakseptar nga medical practice.

Medicare – Ti pederal a programa para ti insurance ti salun-at para kadagiti tao nga agtawen ti 65 wenno nangatngato pay, sumagmamano a tao ti baba ti tawen 65 nga addaan ti naisalumina nga disabilidad, ken dagiti tao nga addaan ti End-Stage Renal Disease (kadawyan dagiti addaan ti permanente a kidney failure nga agkasapulan ti dialysis wenno kidney transplant). Dagiti tao nga addaan ti Medicare ket mabalin a makaala ti pannakaskup ti salun-at babaen ti Original a Medicare, ti Medicare nga Plano para ti gastos, ti plano nga PACE wenno ti Medicare Advantage a plano.

Tiempo ti Nakalukat nga Panagpalista para ti Medicare Advantage - Ti tiempo ket manipod Enero 1 – Marso 31 ti tunggal tawen nu kaano nga dagiti miembro ti Medicare Advantage Plan ket mabalin nga agsukat paapan iti sabali nga Medicare Advantage Plan wenno agsukat paapan iti Original nga Medicare (ken sumali iti nakasina nga Medicare a plano para ti agas).

Medicare Advantage (MA) Plan - Maawagan nu maminsan nga Medicare Part C. Maysa plano nga idiaya ti pribado a kumpanya a makikontrata kadua ti Medicare tapno maited kenka ti amin a benepisyo ti Medicare Part A ken Part B. Ti Medicare Advantage Plan ket mabalin nga HMO, PPO, maysa nga plano nga Private Fee-for-Service (PFFS), wenno ti plano nga Medicare Medical Savings Account (MSA). No nakalista ka ti maysa nga Medicare Advantage Plan, dagiti serbisyo ti Medicare ket masakupan babaen ti plano, ken saan a mabayadan babaen ti Original a Medicare. Ti kaaduan a kaso, dagiti Bentahe ti Plano ti Medicare a mangidiaya ti Paset D ti Medicare (masakupan ti naireseta nga agas). Dagitoy a plano ket maawagan kas Medicare Advantage Plans nga addaan Pannakasakup ti Nakareseta nga Agas. Amin nga addaan ti Paset A ken Paset B ti Medicare a rumbeng a makibunggoy ti aniaman a plano ti salun-at ti Medicare a idiaya ti lugarda, malaksid dagiti tao nga addaan ti End-Stage Renal a Sakit (malaksid dagiti naisalumina a mailaksid a maiyaplikar).

Medicare a Plano para ti Gastos – Plano nga ipagpagna ti Health Maintenance Organization (HMO) wenno Competitive Medical Plan (CMP) kas masurot ti kontrata ti panagibubli ti gastos babaen ti section 1876(h) of the Act.

Medicare Coverage Gap Discount Program – Programa a mangit-ited kadagiti discount ti kaaduan kadagiti masakupan a brand name nga agas ti Part D para kadagiti nagpalista ti Part D a makadanun iti Coverage Gap Stage ken saan a makaw-awat ti Extra Help. Dagiti kissay ti bayad ket base kadagiti katulagan ti baet ti Fedaral a gobierno ken dagiti naisalumina a managar-aramid ti agas. Para ti daytoy a rason, kaaduan, ngem saan amin, dagiti brand name nga agas ket makissayan ti bayadna.

Dagiti Serbisyo nga Sakupen ti Medicare – Dagiti serbisyo nga masakupan babaen ti Medicare Part A ken Part B. Amin nga Medicare nga plano ti salun-at, kariamanan ti plano mi, ket kasapulan nga sakupenda amin dagiti serbisyo nga masakupan babaen ti Medicare Part A ken B.

Medicare nga Plano ti Salun-at - Ti Medicare nga plano ti salun-at ket idiaya ti pribado a kumpanya a makikontrata kadua ti Medicare tapno maited dagiti benepisyo ti Medicare Part A ken Part B kadagiti tao nga addaan Medicare nga agpalista para ti plano. Iraman daytoy a termino ti amin a Medicare Advantage Plans, dagiti Medicare nga Plano para ti Gastos, dagiti Demonstrasyon/Umununa nga Programa, ken dagiti Programa nga Mangiraman ti Amin a Panangtaripato para ti Nataengan (Program of All-Inclusive Care for the Elderly, PACE).

Masakupan ti Naireseta nga Agas ti Medicare (Paset D ti Medicare) – Seguro tapno makatulong a makabayad kadagiti naireseta nga agas ti ruar ti ospital, bakuna, dagiti biological ken dagiti kasapulan a saan a masakup ti Paset A wenno Paset B ti Medicare.

"Medigap" (Medicare Supplement Insurance) a Polisiya – Dagiti supplement insurance ti Medicare a ilaklako dagiti pribado a kumpanya ti insurance tapno makargaan dagiti “gaps” ti Original a Medicare. Agkurri laeng dagiti polisiya ti Medigap ti Original a Medicare. (Ti Bentahe a Plano ti Medicare ket saan a polisiya ti Medigap.)

Kameng (Kameng ti Planomi, wenno “Kameng ti Plano”) – Maysa a tao nga addaan Medicare a rumbeng a makaala kadagiti masakupan a serbisyo, a nagpalista iti planomi ken napaneknekan ti panagpalistana babaen dagiti Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS).

Network a Parmasia – Ti network ti parmasia ken parmasia sadinno a makaala dagiti kameng ti planomi ti benepisyo ti naireseta nga agasda. Awaganmi ida a kas “dagiti network a parmasia” gapu ta nakakontrata da ti planomi. Ti kaaduan a kaso, dagiti naireseta ket masakup laeng no makargaanda ti maysa kadagiti network ti parmasiami.

Tagaipaay iti Network – Ti "Tagaipaay" ket kadawyan nga termino nga usaren mi para kadagiti doktor, daduma nga propesyonal iti taripato ti salun-at, dagiti ospital ken daduma nga pasilidad ti taripato ti salun-at nga lisensyado wenno sertipikado babaen ti Medicare ken babaen iti Estado tapno mangipaay kadagiti serbisyo ti taripato ti salun-at. Awagan mi dagita nga “tagaipaay iti network” nu addaan da iti tulagan kadua ti plano mi tapno akseptaren ti ibayadmi kas bayad nga buo, ken nu iti sumagmamano nga kaso tapno maki-coordnate kas met ti mangipaay kadagiti masakupan nga serbisyp para kadagiti kameng ti plano mi. Ti plano mi ket bayadan na dagiti tagaipaay iti network basar iti tulagan nga addaan dayta kadua dagiti tagaipaay wenno nu umanamong ti tagaipaay nga mangipaay kadagiti serbisyo nga sakupen ti plano. Dagiti tagaipaay ti network ket mabalin metlang nga maawagan kas “tagaipaay iti plano."

Panangamiris ti Organisasyon – Ti Medicare Advantage nga organisasyon ket nangaramid iti panangamiris ti organisasyon nu mangaramid dayta iti desisyon panggep nu dagiti banag wenno serbisyo ket masakupan wenno nu kasano kadakkel ti kasapulam nga bayadan para kadagiti masakupan nga banag wenno serbisyo. Ti tagaipaay wenno pasilidad iti network ti Medicare Advantage nga organisayon ket nangaramid metlang iti panangamiris ti organisasyon nu mangipaay dayta kanyam kadagiti banag wenno serbisyo, wenno i-refer daka paapan iti madi kadua ti network nga tagaipaay para iti banad wenno serbisyo. Dagiti panangamiris ti organisasyon ket maawagan met laeng a kas “decision ti pannakasakup.”

Original a Medicare (“Tradisyonal nga Medicare” wenno “Bayad-para-ti-Serbisyo” nga Medicare) - idiaya ti gobierno ti Original a Medicare ken saan a ti pribado nga plano ti salun-at a kas dagiti Medicare Advantage Plans ken dagiti plano ti naireseta nga agas. Babaen ti Original a Medicare, dagiti serbisyo ti Medicare ket masakupan babaen ti panagbayad kadagiti doktor, ospital ken dadduma a bayad gatad ti tagaipaay ti panangtaripato ti salun-at kadagiti gatad nga imbaga ti Kongreso. Mabalinmo nga kitaen ti aniaman a doktor, ospital wenno dadduma a tagaipaay ti panangtaripato ti salun-at a mangaw-awat ti Medicare. Kasapulam a bayadan ti maikissay. Baybayadan ti Medicare ti bingay ti naaprobaran a gatad ti Medicare, ken bayadam ti bingaymo. Adda ti dua a paset ti Original a Medicare: Paset A (Seguro ti Ospital) ken Paset B (Medikal a Seguro) ken sidadaan ti sadinno man ti Estados Unidos.

Madi Kadua ti Network nga Parmasia - Ti parmasia a saan a nakakontrata ti planomi tapno makikoordinar wenno mangited ti masakupan nga agas kadagiti kameng ti planomi. Kaaduan kadagiti agas a maalam ti out-of-network a parmasia ket saan a masakup ti planomi malaksid no maiyaplikar dagiti naisalumina a kondision.

Madi Kadua ti Network nga Tagaipaay wenno Madi Kadua ti Network nga Pasilidad – Ti tagaipaay wenno pasilidad nga madi mi nakatinnulagan tapno makikoordinar wenno mangited ti masakupan nga serbisyo kadagiti kameng ti planomi Madi Kadua ti Network nga Tagaipaay ket dagiti tagaipaay nga madi pagtrabtrabahoen, kanya, wenno patpatarayen babaen ti plano mo ken madi nga nakakontrata nga mangited kanyan kadagiti masakupan nga serbisyo.

Gastos nga Out-of-Pocket – ti kasapulan nga cost-sharing iti miembro tapno mabayadan iti parte dagiti serbisyo wenno agas na maala ket maawagan metlang nga kasapulan nga “out-of-pocket” nga gastos ti kameng.

Plano a PACE - Ti plano a PACE (Programa nga Mangiraman ti Amin a Panangtaripato para ti Nataengan) mangipaay kadagiti serbisyo a medikal, social ken napaut a panangtaripato para kadagiti nataengan a tao nga addaan kasapulan nga agpaot nga taripato tapno matulungan suda na agtalinaed nga independiente ken agbibiag ti komunidadda (imbes nga umakar ayan ti balay ti panangtaripato) ti kinabayag a mabalin, kabayatan nga makalala ti nangato a kalidad a panangtaripato a kasapulanda. Dagiti tao a nakalista kadagiti plano ti PACE ket makaawat kadagiti benepisyo ti Medicare ken Medicaid babaen ti plano.

Paset C - Kitaen ti Medicare Advantage (MA) Plan.

Paset D - Ti situtulnog a Programa ti Benepisyo ti Naireseta nga Agas ti Medicare. (tapno nalaka a makita, mangikalikagum kami ti programa ti benepisyo ti naireseta nga agas ti Paset D.)

Part D nga Agas – Dagiti agas nga mabalin nga masakupan babaen ti Part D. Mabalin nga idiaya mi wenno madi iti amid dagiti Part D nga Agas. (Kitaen ti pormulariom para kadagiti naisalumina a listaan ti masakup nga agas.) Dagiti naisalumina a kategoria ti agas ket saan nga inraman ti Kongreso gapu ti masakup ti agas ti Paset D.

Point-of-Service - Ti HMO nga addaan iti Point-of-Service (POS) nga opsyon ket kanayunan nga benepisyo nga mangsakup kadagiti daduma nga medikal a kasapulan nga serbisyo nga mabalin mo maala manipod iti madi kadua ti network nga tagaipaay. Nu usaren iti benepisyom nga POS (iti ruwar ti network), responsibilidad mo iti adadu iti gastos ti taripato. Kanayon nga katungtungen ti Kangrunaan nga Tagaipaay Taripatom (PCP. Primary Care Provider) sakbay nga agbirok iti taripato manipod iti madi kadua ti network nga tagaipaay. Ti PCP mo ket pakaammoan dakami babaen iti pagikiddaw iti panagaprobar manipod iti plano ("naiyuna nga otorisasion").

Maipangpangruna nga Cost-sharing – Ti maipangpangruna nga cost sharing kayat na saoen nga nababbaba iti bingat iti gastos para iti daduma nga masakupan nga Part D nga agas ayan iti parmasia ti CVS/Caremark nga addaan serbisyo ti korreo.

Preferred Provider Organization (PPO) Plan – Maysa nga Medicare Advantage Plan nga addaan iti network dagiti nakakontrata nga tagaipaay nga ummanamong nga agasan dagiti kameng para iti ispesipiko nga gatad ti bayad. Ti PPO plan ket kasapulan na nga sakupen amin dagiti benepisyo ti plano uray maala dagita manipod iti tagaipaay iti network wenno madi kadua iti network nga tagaipaay. Ti bingay ti miembro iti gastos ket kadawyan nga dakdakkel nu iti benepisyo ti plano ket maala manipod iti madi kadua iti network nga tagaipaay. Dagiti PPO nga plano ket addaan iti tinawen nga limitasyon para kadagiti gastos mo nga out-of-pocket para kaditi serbisyo nga maala manipod kadagiti tagaipaay iti network (maipangpangruna) ken dakdakkel nga limitasyon para iti total nga pinagnanayon nga out-of-pocket nga gastos para kadagiti serbisyo nga maala parehas manipod iti kadua iti network (maipangpangruna) ken madi kadua iti network (madi maipangpangruna) nga tagaipaay.

Premium – Ti na-tiempo nga bayad para iti Medicare, maysa kompanya ti insurance wenno plano ti salun-at wenno pannakasakop ti naireseta nga agas.

Prescription Drug Benefit Manager (wenno PBM) – Dagiti kompanya nga nakakontrata iti Medicare Advantage Prescription Drug Plans tapno maimatunan dagiti serbisyo ti parmasia.

Kanrunaan nga Tagaipaay Taripato (PCP) – Ti kangrunaan nga tagaipaay taripatom ket doktor wenno sabali nga tagaipaay nga umuna nga mapan mo kitaen para iti kaadoan kadagiti problema ti salun-at. Isigurado na nga maalam iti taripato nga kasapulam tapno agtalinaed nga nasalun-at. Mabalin metlang suna nga makikatungtong kadagiti daduma nga doktor wenno tagaipaay taripato ti salun-at panggep iti taripatom ken irefer daka kanyada. Iti adu nga Medicare nga plano ti salun-at, kasapulam nga kitaem ti kangrunaa nga tagaipaay taripato salun-at mo sakbay nga kitaen ti anyaman nga daduma nga tagaipaay taripato ti salun-at.

Naiyuna nga Otorisasion - Naiyuna a panagaprobar tapno maala ti serbisyo wenno daduma nga agas nga mabalin nga adda wenno awan ayan ti pormulario mi. Ti sumagmamano kadagiti medikal nga serbisyo ti network ket masakupan laeng nu ti doktor mo wenno daduma nga tagaipaay ket makaala iti “naiyuna nga otorisasion” manipo iti plano mi. Ti sumagmamano nga agas ket masakupan laeng nu ti doktor mo wenno daduma nga tagaipaay ket makaala iti “naiyuna nga otorisasion” manipod kanyami. Dagiti masakup nga agas a kasapulan ti naiyuna nga otorisasion ket namarkaan ayan ti pormulario.

Organisasion ti Panagpasayaat ti Kalidad (QIO) – Grupo dagiti kasali nga doktor ken daduma nga eksperto ti taripato ti salun-at nga baybayadan ti pederal nga gobyerno tapno kitaen ken papintasen dagiti taripato nga maited kadagiti pasiente ti Medicare.

Dagiti Limitasyon ti Kinaadu – Ramit para ti panangimaton nga nakadisenyo tapno limitaran ti panagusar kadagiti napili nga agas gapo iti rason nga kalidad, kinatalged wenno panagusar. Dagiti beddeng ti gatad ti agas a masakupmi kada reseta wenno ti naammoan a tiempo ti oras.

Dagiti Serbisyo ti Rehabilitasyon – Dagitoy nga serbisyo ket kairaman ti pisikal nga therapy, speech and language therapy, ken occupational therapy.

Lugar ti Serbisyo – Lugar nu sadinno nga agaakseptar ti plano ti salun-at kadagiti kameng nu ti panagpamiembro ket nakabar nu ayan na ti pagnanaedan dagiti tattao. Para kadagiti plano nga manglimita nu anya nga doktor kada ospital ti mabalin mo nga usaren, daytoy ket kadawyan metlan nga ti lugar nu ayan na nga maalam dagiti rutina (madi emergency) nga serbisyo. Mabalin nga ikkatennaka ti plano no agnanayon nga immakarkan ti ruar ti lugar ti serbisyo ti plano.

Skilled Nursing Facility (SNF) Care – Dagiti serbisyo ti taripato ken rehabilitasyon ti skilled nursing nga maipaat nga agtultuloy, panginaldaw, ayan iti pasilidad ti skilled nursing. Dagiti pagarigan ti taripato ti pasilidad ti skilled nursing ket kairaman ti physical therapy wenno intravenous injections nga mabalin laeng maited babaen iti rehistrado nga nars wenno doktor.

Tiempo ti Naisangsangayan a Panagpalista – Naituding nga tiempo nu kaano nga dagiti miembro ket mabalin da baliwan dagiti plano da iti salun-at ken agas wenno agsubli iti Original nga Medicare. Dagiti situasion nu ayan na a mabalin a kualipikado ka para ti Tiempo ti Naisingsingayan a Panagpalista ket kairaman ti: no immakar ka ti ruar ti lugar ti serbisyomi, no mangal-ala ka ti Extra Help para iti gastos mo iti nakareseta nga agas, no umakar ka ti balay ti taripato wenno no nasalungasingmi ti kontratami kenka.

Plano ti Naisangsangayan nga Kasapulan - Maysa nga espesyal nga klase tu Medicare Advantage Plan nga mangipaay iti mas nakatutok nga taripato ti salun-at para iti ispesipiko nga grupo dagiti taom kas dagiti addaan iti parehas nga Medicare ken Medicaid, nga agnanaed ayan iti nursing home, wenno addaan kadagiti daduma nga agapot nga kondisyon ti salun-at.

Kadawyan nga Cost Sharing – Ti panagbingay ti gastos nga sabali iti maipangpangruna nga cost sharing ayan dagiti parmasia iti network malaksid iti CVS/Caremark Mail Service Pharmacy.

Step Therapy – Ti panagaramat a ramit a kasapulan a mapadasam pay laeng ti sabali nga agas tapno maagasan ti medikal a kondisionmo sakbay a sakupenmi ti agas a mabalin a inpaiyuna ti doktormo nga inresetan.

Supplemental Security Income (SSI) – Ti binulan a benepisyo a bayadan ti Social Security kadagiti tattao nga adda ti nabeddengan a sueldo ken kuarta nga addaan ti disabilidad, buldeng, wenno agtawen ti 65 ken natataengan pay. Sabali dagiti benepisyo ti SSI iti benepisyo ti Social Security.

Dagdagos nga Kasapulan nga Taripato – Taripato nga maited tapno maagasan ti madi emergency nga madi nanamnama nga medikal nga sakit, dunor wenno kondisyon nga agkasapulan ti dagos nga medikal nga taripato. Ti dagdagos nga kasapulan nga taripato ket mabalin nga maited babaen dagiti tagaipaay iti network wno babaen ti madi kadua ti network nga tagaipaay nu ti tagaipaay ti network ket temporaryo nga awan wenno madi kaya papanan.

Agsubli diay ngato

Contact Us icon

Kasapulam ti tulong? Addakam ditoy para kenka.

Awagandakami
Y0020_WCM_87476E Naudi a Napabaro Idi: 10/1/2021
Dagiti Miembro ti Medicare: Saluadan ti bagim maipanggep iti panagkusit ken panagtakaw iti identidad iti Medicare Ipabpablaak ti Departamento ti Salun-at ken Opisina ti Pagalagadan ti Tao ti Inspektor Heneral iti U.S. ti wagas ti panagkusit a manginaig ti genetic a panageksamen. Adalen no kasano a saluadan ti bagim.
×