Lumaktaw iti kangrunaan a linaonna

Dagiti Plano ti Naireseta nga Agas (dagiti PDP) a maawagan met laeng a kas Paset D ti Medicare. Ti Paset D ti Medicare ket programa ti gobierno a mangidiaya ti seguro ti naireseta nga agas ti amin a tao a rumbeng ti Paset A ti Medicare ken/wenno nakalista ti Paset B ti Medicare.

No nakasagana kan ti kayatmo a plano, saan ka nga agdaras ken awatem no kasano nga agkurri ti plano. Ti kasta, mabalin ka nga agaramid ti naipakaammo nga desision ken agpili ti plano a kusto kenka.

Agduduma dagiti PDP a Masakup ti Agduduma nga Agas

Ti federal a gobierno ket addaan dagiti naisalumina a giya para kadagiti tipo ti agas a kasapulan a masakupmi a kas ti minimum a kadawyan dagiti benepisyo a kasapulanmi a suruten.

Adda pormulario ti tunggal plano (listaan ti masakupan nga agas) a mangsabsabat kadagiti kasapulan ti linteg. Tandaanam a saan nga amin a plano ket agpapapada. Mabalin nga agdududma ti presio wenno naisalumina a masakup nga ag-agas.

No agpalista ka ti plano ti Paset D ti Medicare, maidawat nga kitaem ti pormulario ti plano tapno masigurado nga masabatmo ti kasapulam ti masakupan ti naireseta nga agas.

No Adda ti Agdama a Plano ti Bentahe ti Medicare-mo

No saan nga iraman ti Bentahe a Plano ti Medicare ti masakupan ti naireseta nga agas ken nakibunggoy ka ti Medicare PDP, maikkat ka ti listaan gapu ti Bentahe a Plano ti Medicare ken maisubli ka ti Original a Medicare ti Medicare a PDP-m.

Panagsakop ti Medicare iti Agas (Part D) Dusa para ti Naladaw nga Panagpalista

Ti dusa para iti naladaw a panagpalista ket isu ti gatad a mainayon ayan iti binulan a premium-mo para iti plano ti Medicare maipapan ti agas (Part D). Mabalin nga adda bayadam a dusa para iti naladaw a panagpalista nu iti anyaman nga oras kalpasan iti Kangrunaan a Tiempo ti Panagpalista ket nalpasen, adda iti 63 wenno ad-adu pay nga aldaw nga agsasaruno nga awanan ka iti masakupan ti Medicare kadagiti agas wenno dagiti dadduma a mapati a masakupan ti naireseta nga agas. Kadawyan a kasapulam a bayadan iti dusa bayat nga addaan ka latta iti masakupaniti agas ti Medciare.

No Maipapan ti Masakupan, Adda ti Pagpiliam:

 • Makaala ka ti masakupan ti naireseta nga agas babaen ti Medicare PDP (Paset D).
 • Mabalin ka nga agsign-up ti plano ti Bentahe ti Medicare (HMO wenno PPO) wenno dadduma a plano ti Salun-at ti masakupan ti naireseta nga agas ti Medicare.

Ad-adu nga Urnong. Ad-adu a Masakupan. serbisyo ti Panangtaripato.

 • Mangidiaya ti WellCare ti plano a naidisenyo tapno matulungan dagiti kualipikado para ti Surok a Tulong (Subsidy para iti Ababa a Sueldo) nu ayanna a mabalin nga awanan wenno ababa dagiti premium ken copay no nakalista.
 • Dagiti low premium a plano ket sidadaan ti amin nga estado nga addaan ti copay a mangrugi ti kas ababa ti $0 no makargaan ayan iti ipangruna a parmasia
 • Mangidiaya met laeng ti Wellcare kadagiti nga awanan maikissay (deductible) nga kayat na saoen nga ti plano ket mangrugi a sakupenna dagiti gastos para ti naireseta nga agas ti umuna nga aldaw
 • Ribu-ribu nga parmasia ti network ti sidadaan ayan iti intero a pagilian iti adda ayan iti networkmi kairamanan dagiti nasional, rehiyonal ken lokal a chains, grocers ken dagiti independiente nga parmasia ti purok
 • Makikadkaduakami kadagiti ipangruna a parmasia tapno matulungan dagiti kameng a makatipid ti kuarta. Dagiti ipangruna a parmasia ayan iti networkmi ket kairaman dagiti sikat a nasyonal ken rehional nga aglaklako iti saggabassit. Tapno makabirok ti ipangruna a parmasia nga asideg kenka maidawat a bisitaen ti www.wellcare.com/fap

Dagiti representante ti Customer Service ket nakasagana nga tumulong kanyam maipapan iti anyaman nga saludsod panggep iti pannakasakop mo wenno kadagiti agasmo. Para ti kompleto a listaan dagiti agas a masakup ti planomi, maidawat nga awagan ti Customer Service.

Napateg nga Impormasion

Para ti napateg nga impormasion panggep iti masakupan ti Wellcare mga pannakasakup iti nakareseta nga agas, kairamanan iti kualipikasyon, dagiti benepisyo ken adadu pay, maidawat ta kitaen ti panid Dagiti Kondision ken Dagiti Limitasyon.

Ti Wellcare ket Medicare brand para ti Centene Corporation, maysa plano nga HMO, PPO, PFFS, PDP nga addaan iti kontrata ti Medicare ken maysa nga naaprobaran nga Isponsor ti Part D. Dagiti plano mi nga D-SNP ket addaan iti kontrata kadua iti programa ti estado nga Medicaid. Ti panagpalista kadagiti plano mi ket nakadepende ayan ti pannakapabaro ti kontrata.

Adda karbengam a mangipadanon ti rurod wenno mangited ti makunam a direkta ti Medicare maipapan ti planomi. Kompletuen ken idatag daytoy a Porma ti Makunam ken Reklamom ti Medicare.

Addaan ti Medicare ti Opisina ti Medicare Ombudsman (OMO) a mangtulong kenka kadagiti reklamom, rurod ken impormasion ti kiddaw. Bisitaen ti Medicare.gov para ti ad-adu nga impormasion maipapan ti Medicare ken/wenno baddang kadagiti reklamo ken rurod.

 • Dagiti Mailibak

  Para ti napateg nga impormasion panggep iti masakupan ti Wellcare mga pannakasakup iti nakareseta nga agas, kairamanan iti kualipikasyon, dagiti benepisyo ken adadu pay, maidawat ta kitaen ti panid Dagiti Kondision ken Dagiti Limitasyon.

  Ti Wellcare ket Medicare brand para ti Centene Corporation, maysa plano nga HMO, PPO, PFFS, PDP nga addaan iti kontrata ti Medicare ken maysa nga naaprobaran nga Isponsor ti Part D. Dagiti plano mi nga D-SNP ket addaan iti kontrata kadua iti programa ti estado nga Medicaid. Ti panagpalista kadagiti plano mi ket nakadepende ayan ti pannakapabaro ti kontrata.

 • Dagiti Rurod

  Adda karbengam a mangipadanon ti rurod wenno mangited ti makunam a direkta ti Medicare maipapan ti planomi. Kompletuen ken idatag daytoy a Porma ti Makunam ken Reklamom ti Medicare.

  Addaan ti Medicare ti Opisina ti Medicare Ombudsman (OMO) a mangtulong kenka kadagiti reklamom, rurod ken impormasion ti kiddaw. Bisitaen ti Medicare.gov para ti ad-adu nga impormasion maipapan ti Medicare ken/wenno baddang kadagiti reklamo ken rurod.

Contact Us icon

Kasapulam ti tulong? Addakam ditoy para kenka.

Awagandakami
Y0020_WCM_87476E Naudi a Napabaro Idi: 10/1/2021
HURRICANE IAN ALERT: Gov. Ron DeSantis declared a state of emergency for select counties in FL. Learn more about emergency planning and medication refills. ×